Aktywni Obywatele - projekt „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

O projekcie

Projekt wdrażający pilotażowo edukacyjny program zapobiegający radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”, który został opracowany zgodnie z modelem logicznym, ugruntowanym w naukach społecznych i opartym na dowodach pochodzących z diagnozy zagrożenia radykalizacją i potrzeb w zakresie jej zapobiegania, przeprowadzonej w Polsce w 2020 roku wśród nauczycieli oraz uczniów.

Celem głównym programu jest promocja zachowań wolnych od wszelkich form radykalizmu, dyskryminacji i mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim (Partnera projektu), rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Program zakłada, poprzez dialog i aktywne uczestnictwo: wyposażenie adresatów w rzetelną wiedzę na temat procesów radykalizacji prowadzących do dyskryminacji i mowy nienawiści, w tym skutków prawnych i społecznych przestępstw motywowanych nienawiścią; zaangażowanie ich w konstruktywną dyskusję nad polaryzacją społeczną prowadzącą do braku tolerancji dla odmienności; wzmocnienie umiejętności psychospołecznych sprzyjających pozytywnej komunikacji w środowiskach rówieśniczym, rodzinnym i szkolnym; umożliwienie rozwijania hobby. Zaplanowane działania edukacyjne (warsztaty, dyskusje, dni tematyczne), ćwiczenia umiejętności życiowych (psychologicznych i społecznych, radzenia sobie ze stresem i agresją, budowania samokontroli) oraz zajęcia wolnoczasowe wzbogacą ofertę profilaktyczną szkoły (Partnera) oraz pozwolą na osiągnięcie założonych celów.

Projekt wdrażający program realizowany jest przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim w okresie Grudzień 2021 – Czerwiec 2022.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt w liczbach: 

6 ekspertów

8 działań

170 uczestników

EKSPERCI

Autorka programu i Koordynatorka Merytoryczna

Marzena Kordaczuk-Wąs, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez osiemnaście lat pełniła służbę w polskiej policji, zajmując się koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną. Aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w Budapeszcie.

Program został opracowany przez dr Kordaczuk-Was na podstawie naukowej diagnozy przeprowadzonej w 2020 roku wśród uczniów i nauczycieli. Pokazała ona bowiem występowanie zachowań polegających na używaniu mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji i innych radykalnych postaw, tym samym potwierdzając konieczność opracowania i wdrożenia powyższego programu. Łącznie 54% nauczycieli zadeklarowało bowiem występowanie takich zachowań dyskryminacyjnych w środowiskach lokalnych i rodzinnych, zaś 39% uczniów wskazało na ich występowanie. proces przygotowania programu zapobiegającego radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści został ugruntowany w koncepcie socjologii relacyjnej wpisanej dodatkowo w przestrzeń intelektualną paradygmatu realizmu krytycznego skłaniającego do głębokiej refleksji i przebudowania od korzeni zarówno sposobu myślenia jak i działania.

Koordynacja techniczna projektu

Aktualności

Harmonogram

Aktywni Obywatele - projekt „ROZUMIEM=SZANUJĘ” - harmonogram

Rezultaty

  • zajęcia dla 90 uczniów, 30 rodziców, 50 nauczycieli „Radykalizacja – mity czy fakt?”
  • zajęcia dla 90 uczniów „Dyskryminacja i mowa nienawiści”
  • 1 zajęcia dla 90 uczniów „Żywa biblioteka” oraz 3 spotkania z przedstawicielami mniejszości i ćwiczenie „Goście”
  • 3 spotkania dla 90 uczniów – moderowana dyskusja „Tydzień różnorodności kulturowej”
  • Projekcja 3 filmów z debatą po filmie w ramach „Dyskusyjny Klub Filmowy – Piękno i wyzwania wielokulturowego świata” dla 90 uczniów
  • 1 warsztat dla 90 uczniów: 1.„Kształtowanie myślenia rozwojowego”, 2.„Emocje i Stres a uważność na siebie i innych”, 3.„W jaki sposób uprzedzenia i dyskryminację można przekształcić w zrozumienie i akceptację?”
  • 1 wykład dla 90 rodziców „Zrozumieć Nastolatka”
  • 1 foto konkurs dla 90 uczniów: „Ja-Ty. My-Oni. Oblicza różnorodności”

Galeria

Kontakt

Martyna Kąkalec

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Projektów
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
martyna.kakalec@ppbw.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Aktywni Obywatele - projekt „ROZUMIEM=SZANUJĘ”